Παρουσιάσεις Ημερίδας «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής»

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), με πρωτοβουλία της επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), διοργάνωσαν στις 9 Νοεμβρίου 2013 την ενημερωτική ημερίδα: «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής», στο Πολιτιστικό Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ.

Βασικός σκοπός της εκδήλωσης ήταν η γνωριμία των μηχανικών και άλλων ενδιαφερομένων με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την επιτυχή διεκδίκηση και ακολούθως συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα. Η ημερίδα στόχευε, επίσης, στην ενημέρωση των μηχανικών για τα ακόλουθα:

  • Τον ρόλο του ΙΠΕ και τις προσφερόμενες από αυτό υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας
  • Ευκαιρίες συμμετοχής στην Πρωτοβουλία EUROSTARS, στο Πρόγραμμα COST και στα Joint Programming Initiatives
  • Ευκαιρίες συμμετοχής στις Θεματικές του Προγράμματος Πλαίσιο “HORIZON 2020”
  • Ετοιμασία επιτυχημένων προτάσεων (διαμόρφωση Δικτύου Συνεργασίας, ετοιμασία και υποβολή πρότασης, Διαχείριση Έργων),
  • Ενημέρωση για τη διαδικασία αξιολόγησης από τη σκοπιά του Αξιολογητή, καθώς και τις εμπειρίες μηχανικών από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.

Παρουσιάσεις

ELKEM
knauf

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer