Εκλογές 2014

Με βάση το άρθρο 8 του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου 224 του 1990 προκηρύχθηκαν με δημοσιεύσεις στον καθημερινό Τύπο (3 Φεβρουαρίου 2014) εκλογές για ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΕΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΕΚ

Τα σχετικά έντυπα μπορούν να ληφθούν και από το Επιμελητήριο.

Υποβολή υποψηφιοτήτων παραδίδεται με το χέρι, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το αργότερο μέχρι τις 14:00 ώρα της Δευτέρας 2 Ιουνίου 2014.


 - Τα μέλη του ΕΤΕΚ θα πρέπει να προσέλθουν να ψηφίσουν στην επαρχία που έχουν δηλωμένη τη διαμονή τους και για τον λόγο αυτό καλούνται να ελέγξουν τους εκλογικούς καταλόγους.

- Για να επιτραπεί στους δικαιούχους να ψηφίσουν πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους είτε την πολιτική τους ταυτότητα, είτε το διαβατήριο τους, είτε το εκλογικό τους βιβλιάριο είτε την άδεια οδηγήσεως.

- Χάρτης για την πρόσβαση στο οίκημα του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία και τους χώρους στάθμευσης

Για την προσέλευση στο οίκημα του Επιμελητηρίου στη Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία: Οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία), λόγω των έργων που γίνονται στην περιοχή, ετοιμάστηκε χάρτης τον οποίο καλούνται τα μέλη που θα προσέλθουν στις εκλογές να συμβουλευτούν ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία.


Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ 2014-2017.
Το Γενικό Συμβούλιο 2014-2017.
Από τη ψηφοφορία στη Λευκωσία (15 Ιουνίου 2014).
Από την εκλογική διαδικασία στη Λευκωσία, στις 15 Ιουνίου 2014.
Από την εκλογική διαδικασία στη Λάρνακα, στις 15 Ιουνίου 2014.

Πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών


Διοικούσα Επιτροπή

Βάσει του Νόμου και των Κανονισμών Εκλογών του ΕΤΕΚ, το 30μελές Γενικό Συμβούλιο, που προήλθε από τις εκλογές της 15ης Ιουνίου 2014, σε συνεδρία του, στις 17 Ιουνίου 2014, εξέλεξε τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ.

Πρόεδρος για την τριετία 2014-2017 επανεξελέγη ο πολιτικός μηχανικός, Στέλιος Αχνιώτης.

Πρώτος αντιπρόεδρος ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Β’ Αντιπρόεδρος ο μηχανολόγος μηχανικός Ανδρέας Μαραγκός, γενικός γραμματέας ο πολιτικός μηχανικός Κώστας Αλλαγιώτης και γενικός ταμίας ο Βενιζέλος Ευθυμίου (ηλεκτρολόγος μηχανικός).

Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής: Αντώνης Βαλανίδης (μηχανικός πληροφορικής), Άννα Γαλαζή Ιακώβου (αρχιτέκτονας), Χρίστος Ευθυβούλου (μηχανολόγος μηχανικός) και Σάββας Σάββα (ηλεκτρολόγος μηχανικός).

Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Ύστερα από εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, ο Γενικός Έφορος Εκλογής ανακήρυξε τα 30 μέλη του Γενικού Συμβουλίου και τα πέντε αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. 

Μέλη Γεvικoύ Συμβoυλίoυ, κατά κλάδo μηχαvικής επιστήμης, και κατά σειρά επιτυχίας:

(α) Αρχιτεκτovική περιλαμβαvoμέvης της Αρχιτεκτovικής Τoπίoυ:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΓΑΛΑΖΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΝΑ
3. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4. ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
5. ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

(β) Πoλιτική Μηχαvική περιλαμβαvoμέvης της Μηχαvικής Τoπίoυ:

1. ΑΧΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
2. ΑΛΛΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑΣ
4. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΛΕΝΑ
5. ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
6. ΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

  

(γ) Μηχαvoλoγική Μηχαvική:

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
2. ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
4. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. ΖΑΒΡΟΣ ΤΑΚΗΣ


(δ) Ηλεκτρoλoγική Μηχαvική:

1. ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
3. ΠΑΠΠΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΟΣ


(ε) Ηλεκτρovική Μηχαvική περιλαμβαvoμέvης της Μηχαvικής της Πληρoφoρικής:

1. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
2. ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
3. ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ
4. ΖΑΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(στ) Χημική Μηχαvική:

1. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ

(ζ) Μηχαvική Μεταλλείωv και Εφηρμoσμέvης Γεωλoγίας:

1. ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


(η) Αγρovoμική - Τoπoγραφική μηχαvική:

1. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


(θ) Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης:

1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ


(ι) Πoλεoδoμία - Χωρoταξία:

1. ΑΧΝΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Αιρετά μέλη τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ με βάση τηv πρόvoια τoυ Άρθρου 22(3) του περί ΕΤΕΚ Νόμου και με βάση τηv πρόvoια του Καvovισμoύ 13(3) τωv Περί ΕΤΕΚ (Εκλoγές) Καvovισμώv, τoυς ακόλoυθoυς:

1. ΠΑΝΤΕΛΗ ΦΛΩΡΟΣ
2. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
3. ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

AGC
ELKEM

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer