Βάση Νομικών Δεδομένων για Τεχνικά Θέματα

Κατάλογος Νομοθεσιών που αφορούν θέματα τεχνικής φύσεως και που ενδιαφέρουν μελετητές και μηχανικούς

Ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού στην Κύπρο

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμος

Οι περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμοί

Πολεοδομία – Περιβάλλον

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος

Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμοί του 1990

Ο περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα Νόμος

Το περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα (Οδηγίες για την ετοιμασία Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο περιβάλλον) Διάταγμα

Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος του 2004
Ν. 13(I)/2004
Προστασίας της Παραλίας Νόμος
Κεφ. 59


Οικοδομική Νομοθεσία και σχετικοί Κανονισμοί (εξασφάλιση άδειας οικοδομής και έγκρισης)

Ο περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ.96)

Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Βασικοί) Κανονισμοί

Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π 111/2006)

Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π 429/2006)

Νομοθεσίες που διέπουν την ανάπτυξη γης

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος

Ο περί Πώλησης Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος

Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος του 1980
Ν. 24/1980

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

Ο περί Ασφάλειας και Υγεία στην Εργασία Νόμος

Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί

Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί

Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμοί

Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Νόμος του 1993
Ν. 23(I)/1993

Δημοσίων Κτιρίων (Ασφάλεια) Νόμος
Κεφ. 81

Νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με την ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακού ελέγχους κλπ)

Ο περί ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Νόμος

Οι περί ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμοί

Ο περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμος

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος

Ο περί Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμος

Τεχνικές προδιαγραφές δομικών υλικών, διαπίστευση, πιστοποίηση

Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμοί

Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμος του 1975
Ν. 68/1975


Ηλεκτρισμός

Ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος

Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί

Λοιπές Νομοθεσίες και Κανονισμοί

Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος

Οι περί δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών Κανονισμοί

Ο περί Χωρομετρίας Νόμος

Ο περί Διαιτησίας Νόμος (Κεφ. 4)

Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμος του 1962
Ν. 15/1962

Αποβάθρων Νόμος
Κεφ. 78

Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος του 1971
Ν. 1/1971

Αρχαιοτήτων Νόμος
Κεφ. 31

Αρχής Βιομηχανικής Κατάρτισης Νόμος του 1974
Ν. 21/1974

Δήμων Νόμος του 1985
Ν. 111/1985

Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 2002
Ν. 240(I)/2002

Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983
Ν. 23/1983
Εργοστασίων Νόμος
Κεφ. 134

Εταιρειών Νόμος
Κεφ. 113

Κοινοτήτων Νόμος του 1999
Ν. 86(I)/1999

Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμος
Κεφ. 219

Κτηματομεσιτών Νόμος του 1987
Ν. 66/1987

Μεταβίβασης και Υποθήκευσης Ακινήτων Νόμος του 1965
Ν. 9/1965

Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος (Συνεταιρισμοί)
Κεφ. 116

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος του 1998
Ν. 7(I)/1998

Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2002
Ν. 19(I)/2002

Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος
Κεφ. 270

Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμος του 2003
Ν. 101(I)/2003

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος του 1992
Ν. 29(I)/1992

Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμος
Κεφ. 302

Φορολογίας Υπηρεσιών Νόμος του 1984
Ν. 11/1984

AnAD
ELKEM

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer