Γενικά

Διοίκηση Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Διοικείται από τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κατευθείαν από τα Μέλη του, ανά τριετία. Η εκλογική διαδικασία καθορίζεται στην Περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία.

Το Γενικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γενικό Ταμία και τέσσερα άλλα Μέλη που απαρτίζουν τη Διοικούσα Επιτροπή.


Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του ΕΤΕΚ για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή διαμορφώνεται από το ίδιο το Επιμελητήριο.

Για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των Μελών του Επιμελητηρίου λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και εννέα άλλα Μέλη του Επιμελητηρίου τα οποία εκλέγονται κατευθείαν από το σύνολο των Μελών του ΕΤΕΚ.


Το Επιμελητήριο διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο κεντρικών γραφείων στη Λευκωσία καθώς και γραφείο στην Πάφο και Υπηρεσία αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του. Ο Διευθυντής, που διορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή με την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου, προΐσταται της Υπηρεσίας.

Elmasco
AnAD

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer