Πλαίσιο έγκρισης ονομασίας εταιρείας

  1. Δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο κλάδος στην επωνυμία κάθε εταιρείας.
  2. Αν θα αναγράφεται όμως, τότε θα πρέπει να αφορά τον κλάδο/ κλάδους στους οποίους η εταιρεία έχει δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος.
  3. Δεν δύναται να περιλαμβάνονται στην επωνυμία, λέξεις ή αναφορές γενικής φύσης σε σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας (όπως σύμβουλοι μηχανικοί ή σύμβουλοι) χωρίς να συγκεκριμενοποιείται η ειδικότητα στην οποία η εταιρεία έχει δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος.
  4. Δεν δύναται, περαιτέρω, να περιλαμβάνονται στην επωνυμία, λέξεις ή φράσεις που να παραπέμπουν σε ερμηνείες που δυνατό να σχετίζονται με το επίπεδο ή το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία.
  5. Δεν δύναται να περιλαμβάνονται στο όνομα εταιρείας, λέξεις ή φράσεις που να παραπέμπουν σε προσόντα που δεν απονέμονται από το ΕΤΕΚ και τα οποία το Επιμελητήριο δεν έχει ευχέρεια ή αρμοδιότητα να ελέγξει.
  6. Νοείται ότι είναι δυνατό την επωνυμία να αποτελεί οποιαδήποτε φράση ή ακρώνυμο νοουμένου ότι αυτή δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητική εικόνα σε σχέση με τις εργασία και τις δραστηριότητες της.
Modecsoft
AGC

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer