Μεταγραφή φοιτητών μεταλυκειακής εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου (ΑΤΙ, ΤΕΙ, Κολεγίων κοκ) σε προγράμματα σπουδών μηχανικής πανεπιστημιακού επιπέδου για εγγραφή στο ΕΤΕΚ

Διευκρινίσεις για περιπτώσεις μεταγραφής φοιτητών μεταλυκειακής εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου (ΑΤΙ, ΤΕΙ, Κολεγίων κοκ) σε προγράμματα σπουδών μηχανικής πανεπιστημιακού επιπέδου για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ. Διευκρινίζονται τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα κριτήρια και πλαίσιο εγγραφής του ΕΤΕΚ:

«Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν είναι δυνατό να αναγνωριστεί για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ εφόσον:
i. Έχει αποκτηθεί μετά από φοίτηση σε αναγνωρισμένο στη χώρα λειτουργίας του πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης μετά από πλήρη φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών και στην περίπτωση που προηγείται μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
ii. είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος από τη χώρα έκδοσης του
iii. ο κάτοχος του κατά τη διάρκεια της φοίτησης για απόκτηση του έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα βασικής μηχανικής,
iv. ο κάτοχος του κατά τη διάρκεια της φοίτησης για απόκτηση του έχει παρακολουθήσει και επιτύχει σε τουλάχιστον έξι (6) χρονιαία ή σε δώδεκα (12) εξαμηνιαία μαθήματα του βασικού κύκλου σπουδών του κλάδου που αιτείται εγγραφή.»

2. Με βάση την παράγραφο (i) πιο πάνω, για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, κάτοχοι τίτλων που αποκτούνται μετά από μεταλυκειακή φοίτηση ανωτέρου επιπέδου (π.χ. ΤΕΙ, Κολλεγίων κτλ), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τίτλους πανεπιστημιακού επιπέδου, θα πρέπει να αποκτήσουν τους τίτλους αυτούς συμπληρώνοντας μαθήματα που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 120 ECTS. Τυχόν αιτήσεις εγγραφής από άτομα που θα αποκτήσουν τίτλο σπουδών αξιοποιώντας την εν λόγω πρόνοια, νοείται ότι θα αξιολογηθούν ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο:

i. Ικανοποιούν τα κριτήρια εγγραφής του ΕΤΕΚ που αφορούν την αναγνώριση και το περιεχόμενο σπουδών 
ii. Έχουν αποκτηθεί μετά από ελάχιστη φοίτηση δύο χρόνων.

3. Ενόψει των πιο πάνω και με βάση σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ ημερομηνίας 27.05.2014, διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω πρόνοια τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου, η μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου οδηγεί σε απόκτηση τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου έχει εξασφαλισθεί η εγγραφή σε πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου.

4. Ανεξάρτητα των πιο πάνω, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου δεν οδηγεί σε απόκτηση τίτλου σπουδών, το Επιμελητήριο θα αποδέχεται προς εγγραφή, αιτήσεις που αφορούν άτομα, των οποίων τα προσόντα πανεπιστημιακού επιπέδου που θα είναι το αντικείμενο αναγνώρισης, θα πληρούν τα πιο κάτω:

α) έχουν αποκτηθεί μετά από φοίτηση σε πανεπιστημιακό επίπεδο διάρκειας τουλάχιστον 2 χρόνων και

β) οι τυχόν διδακτικές μονάδες που θα τύχουν απαλλαγής σε ουδεμία περίπτωση θα ξεπερνούν το ήμισυ των διδακτικών μονάδων που έχουν αποκτηθεί κατά τη μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου.

Νοείται ότι, τα πιο πάνω ισχύουν τηρουμένων των κριτηρίων που αφορούν την αναγνώριση και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών.

5. Η προαναφερόμενη ρύθμιση ισχύει για μεταγραφές που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2014 και μετέπειτα.

ELKEM
AGC

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer