Υπηρεσίες Διαιτησιών, Πραγματογνωμοσυνών και Διαμεσολάβησης

Μία από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο προς τους πολίτες είναι η διενέργεια Πραγματογνωμοσυνών, Διαιτησιών και από τον Μάρτιο του 2015 Διαμεσολάβησης.

 

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των αιτήσεων για διεξαγωγή Πραγματογνωμοσυνών και Διαιτησιών από το ΕΤΕΚ δείχνει την εμπιστοσύνη με την οποία ο απλός πολίτης περιβάλλει το Επιμελητήριο, τους θεσμούς του και τους Μηχανικούς.

 

Η δυνατότητα του ΕΤΕΚ να διενεργεί Διαιτησίες και Πραγματογνωμοσύνες παρέχεται από το άρθρο 5(ιβ) του περί ΕΤΕΚ Νόμου, σύμφωνα με το οποίο: «Το Επιμελητήριο [...] επιβάλλει και εισπράττει τα καθορισμένα δικαιώματα για κάθε βεβαίωση, θεώρηση ή έκδοση πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου και για τη διεξαγωγή διαιτησιών, πραγματογνωμοσύνης ή δειγματοληψίας ή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας».

 

Η Διαμεσολάβηση ρυθμίζεται από σχετικό νόμο και σημαίνει διαρθρωμένη διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την επίλυση της διαφοράς τους, με τη βοήθεια διαμεσολαβητή.Η διαμεσολάβηση είναι μια εθελοντική, εναλλακτική, φιλική μέθοδος επίλυσης διαφορών, και χρησιμοποιείται για την επίλυση εμπορικών όσο και άλλων διαφορών με ειρηνικό, αποτελεσματικό, γρήγορο και οικονομικό τρόπο. Έχει παράλληλα αναγνωριστεί ως η πιο πετυχημένη διαδικασία από όλες τις μεθόδους επίλυσης διαφορών, περιλαμβανομένης και της δικαστικής διαδικασίας, εφόσον βοηθά τους εμπλεκόμενους να επιλύσουν από μόνοι τους μια διαφορά ή σύγκρουση και να φτάσουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία στην οποία όλοι κερδίζουν. Ειδικά όσον αφορά τη δικαστική οδό, η οποία είναι χρονοβόρα και πολλές φορές πολυέξοδη, η διαμεσολάβηση προσφέρεται σε πολλές περιπτώσεις για υποκατάσταση της οδού των δικαστηρίων λόγω των εμφανών πλεονεκτημάτων της.

 

Πραγματογνωμοσύνες

Διέπονται από σχετικές Διατάξεις που εγκρίνονται από το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ.

Οι παρούσες διατάξεις εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ στη συνεδρία του 09/99 ημερομηνίας 20/11/1999 και τροποποιήθηκαν στη συνεδρία του 02/06 ημερομηνίας 16/03/2006, τη συνεδρία του 04/08 ημερομηνίας 24/09/2008ι τη συνεδρία του 03/10 ημερομηνίας 14/07/2010, τη συνεδρία του 06/10 ημερομηνίας 23/12/2010, τη συνεδρία του 01/13 ημερομηνίας 26.03.2013 και τη συνεδρία του 01/14 ημερομηνίας 08.04.2014.

 

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη νομική κατοχύρωση για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, τα καθήκοντα και ευθύνες του πραγματογνώμονα τη διαδικασία και την έκθεση που υποβάλλεται από τον πραγματογνώμονα μπορείτε να βρείτε εδώ.

 


Διαιτησίες

Διέπονται από σχετικό νόμο, εσωτερικούς Κανονισμούς του ΕΤΕΚ και από  διατάξεις που εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ στη συνεδρία του 09/99 ημερομηνίας 20/11/1999 και τροποποιήθηκαν στις συνεδρίες του 01/04 ημερομηνίας 25/02/2004, 02/06 ημερομηνίας 16/03/2006 και 03/07 ημερομηνίας 09/05/2007.

Διαμεσολάβηση

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ίδρυσε Υπηρεσία Διαμεσολάβησης και κατάρτισε Διαδικασία Διαμεσολάβησης, για να προσφέρει υπηρεσίες Διαμεσολάβησης στα μέλη του αλλά και στους πολίτες. Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ στη συνεδρία του 06/14, ημερομηνίας 16.12.2014, ενέκρινε τις Διατάξεις Διαμεσολάβησης, οι οποίες ρυθμίζουν τις διαδικασίες για τον διορισμό Διαμεσολαβητή μέσω της Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου, τις υποχρεώσεις του Διαμεσολαβητή, την αμοιβή του Διαμεσολαβητή και τις παροχές της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης του ΕΤΕΚ.

 

Τα πρόσωπα, φορείς, οργανισμοί και άλλοι που επιθυμούν τη διενέργεια Διαιτησίας ή Πραγματογνωμοσύνης ή Διαμεσολάβησης από το Επιμελητήριο μπορούν να αποτείνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως στο ΕΤΕΚ

knauf
Modecsoft

  

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved

Disclaimer