Επιτροπές Ειδικοτήτων (ΕΕ)

Επιτροπές Ειδικοτήτων (ΕΕ) 2017-2020

Επιτροπές Ειδικοτήτων (ΕΕ) 2014-2017

Επιτροπές Ειδικοτήτων (ΕΕ) 2011-2014

Κανονισμοί – Πλαίσιο Λειτουργίας

1. Σύσταση

1.1 Το Διορίζον Σώμα είναι το Γενικό Συμβούλιο.

1.2 Για κάθε Ειδικότητα θα υπάρχει μια ΕΕ ως εξής:

 • Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτονικής
 • Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής
 • Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολογικής Μηχανικής
 • Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολογικής Μηχανικής
 • Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικής Μηχανικής
 • Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικής της Πληροφορικής
 • Επιτροπή Ειδικότητας Χημικής Μηχανικής
 • Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικής Μεταλλείων
 • Επιτροπή Ειδικότητας Εφηρμοσμένης Γεωλογίας
 • Επιτροπή Ειδικότητας Αγρονομικής - Τοπογραφικής Μηχανικής
 • Επιτροπή Ειδικότητας Επιμέτρησης
 • Επιτροπή Ειδικότητας Εκτίμησης Γης
 • Επιτροπή Ειδικότητας Πολεοδομίας - Χωροταξίας

2. Συγκρότηση

2.1 Οι ΕΕ είναι πενταμελείς και αποτελούνται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και από τρία μέλη τα οποία διορίζει το Γενικό Συμβούλιο.

Modecsoft
Elmasco

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer