Οδηγός Εγγραφής στο ΕΤΕΚ

Για σκοπούς διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων για εγγραφή στο ΕΤΕΚ φυσικών προσώπων και ειδικά σε σχέση με ότι αφορά τα κριτήρια εγγραφής στο ΕΤΕΚ, δηλαδή τα κριτήρια αναγνώρισης τίτλων σπουδών, τις απαιτήσεις σε σχέση με πρακτική άσκηση, γλωσσική επάρκεια κοκ, το Επιμελητήριο έχει ετοιμάσει τον οδηγό αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως, πριν αποταθούν στο ΕΤΕΚ με ειδικά ερωτήματα/ διευκρινίσεις που αφορούν στη δυνατότητα εγγραφής τους βάσει προσόντων που κατέχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν, συμβουλεύονται τον οδηγό αυτό για καλύτερη ενημέρωσή και εξυπηρέτησή τους από το Επιμελητήριο.

Βάσει της νομοθεσίας και των σχετικών διοικητικών αποφάσεων του ΕΤΕΚ προκύπτουν σωρευτικά τα πιο κάτω κριτήρια σε σχέση με την ευχέρεια εγγραφής στο ΕΤΕΚ σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης:

1. Αναγνώριση διπλώματος στη χώρα που αποκτήθηκε για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος
2. Διάρκεια σπουδών
3. Περιεχόμενο σπουδών
4. Τυχόν απαίτηση για πρακτική άσκηση (αφορά κλάδους Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής μόνο)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται λεπτομερώς σε σχέση με τα πιο πάνω κριτήρια ακολουθώντας, ανά περίπτωση, τους πιο κάτω συνδέσμους:

Καθοδήγηση σε σχέση με κριτήρια που αφορούν Αναγνώριση τίτλου σπουδών και ελάχιστης Διάρκειας σπουδών:

Για καθοδήγηση σε σχέση με τα κριτήρια που αφορούν στην αναγνώριση τίτλου σπουδών στη χώρα απόκτησής τους καθώς και με την ελάχιστη διάρκειας σπουδών παρακαλώ επιλέξετε αρχικά τον κλάδο στον οποίο επιθυμείτε Εγγραφή και ακολούθως τις ανάλογες επιλογές που σας αφορούν:

Ενημέρωση για κλάδο Αρχιτεκτονικής

Ενημέρωση για άλλο κλάδο εκτός Αρχιτεκτονικής (Κλάδοι: Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πολιτικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Χημικής Μηχανικής, Αγρονομικής Τοπογραφικής Μηχανικής, Μηχανικής της Πληροφορικής, Μηχανικής Μεταλλείων, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εκτίμησης Γης, Επιμέτρησης Ποσοτήτων, Πολεοδομίας), εδώ

Καθοδήγηση σε σχέση με κριτήριο που αφορά περιεχόμενο σπουδών:
Ειδικά όσον αφορά γενική ή ειδική, όπου υπάρχει, πληροφόρηση σε σχέση με τις απαιτήσεις προς ικανοποίηση του κριτηρίου που αφορά στο περιεχόμενο σπουδών πατήστε εδώ.

Πολιτική ΕΤΕΚ για άλλα θέματα που αφορούν στην εγγραφή μελών:
Εγγραφή σε κλάδους που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο νόμο:
Για την Πολιτική ΕΤΕΚ σε σχέση με άλλους κλάδους μηχανικής που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο νόμο πατήστε εδώ

Απόφοιτοι ΑΤΙ- ΤΕΙ- Κολλεγίων και άλλης ανώτερης εκπαίδευσης που δεν ικανοποιεί τις πρόνοιες του περί ΕΤΕΚ Νόμου: Για την πολιτική ΕΤΕΚ σε σχέση με την εγγραφή αποφοίτων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου, των ΤΕΙ, Κολλεγίων και άλλων ακαδημαικών ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης που δεν ικανοποιούν τις πρόνοιες τις περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας πατήστε εδώ.

Εξ’ αποστάσεως φοίτηση: Για την Πολιτική ΕΤΕΚ σε σχέση με την εξ’ αποστάσεως φοίτηση πατήστε εδώ.

Οδηγία 2005/36 (Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων): Για ενημέρωση σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας 2005/36 (Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων) πατήστε εδώ

Ερωτήματα σε σχέση με τις προϋποθέσεις υλοποίησης της ΠρακτικήςΆσκησηςπου προβλέπεται στονόμο(Κλάδοι Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής): Για διευκρινίσεις σε σχέση με την πρακτική άσκηση και ειδικές αποφάσεις που αφορούν σε θέματα που άπτονται των απαιτήσεων της νομοθεσίας πατήστε εδώ

Απαιτήσεις για Γλωσσική επάρκεια: Για διευθετήσεις που αφορούν στην ερφαμογή της πρόνοιας της νομοθεσίας αναφορικά με τη γλωσσική επάρκεια πατήστε εδώ.


Έγγραφα που απαιτούνται για εγγραφή στο ΕΤΕΚ– πρωτότυπα και αντίγραφα: Για ενημέρωση σε σχέση με τα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για εγγραφή στο ΕΤΕΚ πατήστε εδώ.

Τίτλοι σπουδών που έχουν ήδη τύχει αναγνώρισης από το ΕΤΕΚ για συγκεκριμένο έτος αποφοίτησης: Για τους τίτλους σπουδών που έχουν ήδη τύχει αναγνώρισης ανά έτος πατήστε εδώ.


 

Δήλωση Περί Απορρήτου Η Ευρώπη σουYour Europe
 

Διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ

knauf
Elmasco

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer