Κριτήρια αναγνώρισης & εγγραφής στο ΕΤΕΚ

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου αν:

(α)

Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα, στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το ΕΤΕΚ - σύμφωνα με την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία.

(β)

(i) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι σύζυγος πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο. Ή

(ii) Είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Κυπριακή Δημοκρατία:

(γ)

Για εγγραφή στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και της Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου απαιτείται, επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, ένας χρόνος πρακτικής εξάσκησης μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στο (α) πιο πάνω.

Κριτήρια και Πλαίσιο: Αφορά την αναγνώριση ή μη πτυχίου ή διπλώματος πανεπιστημίου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης (εκτός Αρχιτεκτονικής).

Κριτήρια και Πλαίσιο Αρχιτεκτονικής: Αφορά την αναγνώριση ή μη πτυχίου ή διπλώματος στην Αρχιτεκτονική για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ.

Πρακτική Άσκηση: Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί ΕΤΕΚ Νόμου, για να καταστεί δυνατή η εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Μελών των κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής του Τεχνικού Επιμελητηρίου απαιτείται επιπρόσθετα από την κατοχή ακαδημαϊκού πτυχίου ή διπλώματος στον αντίστοιχο κλάδο και ένας τουλάχιστον χρόνος πρακτικής εξάσκησης στον εν λόγω κλάδο, μετά την απόκτηση του σχετικού ακαδημαϊκού προσόντος.

 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  1. Εγγραφή αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ, Ελλάδας
  2. Εγγραφή Αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ
  3. Εγγραφή πολιτών κρατών μελών ΕΕ, Εγκατάσταση στη Δημοκρατία
  4. Ειδική Ρύθμιση για Εγγραφή στην Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική
  5. Πολιτική ΕΤΕΚ για αποφοίτους ΑΤΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων και όσον αφορά την εξ’ αποστάσεως φοίτηση
  6. Εξέταση Αιτήσεων για Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων βάση του Νόμου ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008 Ν.31(Ι)/2008
  7. Διευκρινίσεις για περιπτώσεις μεταγραφής φοιτητών μεταλυκειακής εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου (ΑΤΙ, ΤΕΙ, Κολεγίων κλπ) σε προγράμματα σπουδών μηχανικής πανεπιστημιακού επιπέδου για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ.
  8. Δήλωση Περί Απορρήτου
  9.  Η Ευρώπη σουYour Europe

Διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ

knauf
Modecsoft

  

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved

Disclaimer