Αίτηση εγγραφής Φυσικών Προσώπων

Το Επιμελητήριο τηρεί Μητρώα Μελών κατά κλάδο Μηχανικής Επιστήμης και κατά υποδιαίρεση των κλάδων. Στα εν λόγω Μητρώα δύνανται να εγγραφούν πρόσωπα που κατέχουν συγκεκριμένα προσόντα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Κριτήρια Εγγραφής Μελών.

Διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ

Για την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Μελών, απαραίτητη είναι η υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής η οποία, βάσει της διαδικασίας εξέτασης αίτησης, εξετάζεται από τα αρμόδια σώματα του Επιμελητηρίου. Το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσο ο αιτητής θα εγγραφεί ή μη στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.

Πριν την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Μελών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγνώριση των ακαδημαϊκών του προσόντων από το Επιμελητήριο, για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ. Κατάλογος των πτυχίων ή διπλωμάτων πανεπιστημίου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος που έτυχαν κατά το παρελθόν αναγνώρισης από το Επιμελητήριο βρίσκεται στον Κατάλογο Αναγνωρισμένης Εκπαίδευσης.

Ο αιτητής θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλει στο ΕΤΕΚ τα εξής:

 • Πλήρως συμπληρωμένη την ηλεκτρονική αίτηση για εγγραφή
 • Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν με βάση το οποίο γίνεται η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.
 • Αναλυτική κατάσταση των μαθημάτων που παρακολούθησε ο αιτητής/ η αιτήτρια και σχετίζονται με το προαναφερόμενο πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν.
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πολιτική ταυτότητα
 • Για πολίτες χωρών ΕΕ (εκτός Κύπριους) διαβατήριο που να δεικνύει ότι ο/η κάτοχος του είναι πολίτης κράτους μέλους.
 • Εάν ο αιτητής είναι πολίτης κράτους μέλους (μη Κύπριος), να επισυνάπτεται πιστοποιητικό εγκατάστασης στη Δημοκρατία.
 • Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, αλλά είναι νυμφευμένος/η με Κύπριο/α πολίτη, να επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γάμου.
 • Για πολίτες χωρών ΕΕ (εκτός Κύπριους), να επισυνάπτεται πιστοποιητικό που να δεικνύει ότι, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις της Ελληνικής γλώσσα για την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία.
 • Πιστοποιητικά/ προσόντα του αιτητη σε σχέση με άλλο/ους Οργανισμό/ους ή Σύνδεσμο/ους που είναι μέλος και αφορούν τη Μηχανική Επιστήμη.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.
 • Ποσό €55 ως τέλος εξέτασης αίτησης για εγγραφή.
 • Ποσό 110  επιπλέον, σε περίπτωση επιθυμίας εξέτασης της αίτησης εγγραφής με επίσπευση.
 • Για πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες απαιτείται βεβαίωση ενός έτους πρακτικής εξάσκησης υπό την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα αντίστοιχα.
   

Πρακτική Άσκηση Για Σκοπούς Εγγραφής στο ΕΤΕΚ
Σύμφωνα με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου Ν.224/90, για σκοπούς εγγραφής στο Επιμελητήριο στους κλάδους Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής ο κάθε αιτητής απαιτείται όπως, μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών του προσόντων, συμπληρώσει ένα τουλάχιστον χρόνο εξάσκησης του επαγγέλματος. Για το σκοπό αυτό έχει εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ σχετικό τυποποιημένο έγγραφο που πρέπει να συμπληρώνεται από τους αιτητές ως απόδειξη εξάσκησης του επαγγέλματος. Το έγγραφο διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στα ελληνικά και στα αγγλικά (CERTIFICATE OF PRACTICE).

Σημείωση
Σε περίπτωση που θα πρέπει να γίνει μετάφραση του πτυχίου / διπλώματος ή/και της αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων, αυτό θα πρέπει να γίνει είτε από το πανεπιστήμιο του αιτητή, είτε από την αρμόδια κυβερνητική αρχή της χώρας έκδοσης ή από την Κυπριακή Δημοκρατία από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (P.I.O. – Press and Information Office).

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 – 2012


Ψήφιση Νόμου 31(Ι)/2008 που εναρμονίζει με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων - Κείμενο Αναγνώρισης


Διαδικασία εξέτασης αίτησης εγγραφής
Αφού υποβληθεί η αίτηση εξετάζεται ως προς την πληρότητα της. Ακολούθως παραπέμπεται στην Υποεπιτροπή Εγγραφής Μελών του κλάδου που αφορά η αίτηση.

Η εν λόγω επιτροπή εισηγείται στην Επιτροπή Εγγραφής Μελών ΕΤΕΚ την εγγραφή ή μη του αιτητή στο Μητρώο Μελών.
Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών αφού εξετάσει και μελετήσει την αίτηση εγγραφής και όλα τα ενώπιον της στοιχεία εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή σχετικά. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει και ακολούθως ενημερώνεται ο αιτητής.


Προστασία δεδομένων: Οι κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) αναφέρονται στη σχετική σύσταση της 26/3/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γενικές πληροφορίες

ELKEM
Modecsoft

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer