Μητρώο Μελών, Στοιχεία Επικοινωνίας Μελών, Τυποποιημένα Έντυπα

Το ΕΤΕΚ, με στόχο την εξυπηρέτηση τόσο των μελών του όσο και των πολιτών, δημοσιεύει κατάλογο με το ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και κλάδο μηχανικής επιστήμης των μελών του Επιμελητηρίου που είναι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος (έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος) για το συγκεκριμένο, τρέχον, έτος. 

Στο αρχείο δεν περιλαμβάνονται άτομα που έχουν μεν τακτοποιημένες τις οφειλές τους αλλά εργοδοτούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και άτομα που δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια άσκησης επαγγέλματος είτε επειδή είναι άνεργοι είτε επειδή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτή για άλλους λόγους (π.χ. είναι δημόσιοι υπάλληλοι*, δεν ασκούν επάγγελμα σε κλάδο μηχανικής, κ.λπ).

 (Η κατάταξη των μελών είναι κατά αριθμό μητρώου. Έρευνα στα pdf γίνεται με Ctrl-F)

Δείτε τις οφειλές σας για ετήσια συνδρομή και ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος

**Το αρχείο θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να περιλαμβάνει όλα τα μέλη που στο μεταξύ έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους και τους έχει εκδοθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η παροχή άμεσης πληροφόρησης σε σχέση με τα άτομα που έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στη Μηχανική Επιστήμη.
Σημειώνεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες δραστηριότητες κάθε επαγγέλματος δυνατόν να περιορίζεται βάσει προνοιών άλλων νομοθεσιών (π.χ. Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Νόμος, Νόμος Περί Οδών και Οικοδομών).

***Επειδή η ανάρτηση των στοιχείων επικοινωνίας του κάθε μέλους προϋποθέτει τη ρητή εξουσιοδότηση του μέλους, το Επιμελητήριο παρέχει τον τρόπο -σε όσους το επιθυμούν- να ζητήσουν τη συμπερίληψη των στοιχείων επικοινωνίας τους στον κατάλογο αυτό. Η σχετική δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ.

  

*Εκπόνηση μελετών από λειτουργούς του Δημοσίου

Το Τεχνικό Επιμελητήριο επισημαίνει τα προβλήματα που προκύπτουν και τη δυσλειτουργία που δημιουργείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλη του τα οποία ενώ εργοδοτούνται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προχωρούν στην εκπόνηση, ετοιμασία, ή υποβολή μελετών.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ ζητείται από τα μέλη, μέσω της υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, να δηλώνουν σε ετήσια βάση το καθεστώς εργοδότησής τους.

 

Αναβάθμιση Μητρώου Μελών και Τυποποιημένα Έντυπα για Αιτήματα Μελών

  1. Αίτηση για απαλλαγή από το τέλος ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος ΕΤΕΚ
  2. Αίτηση για διαγραφή από το Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ
  3. Αίτηση για έκδοση ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος ΕΤΕΚ
  4. Αίτηση για μείωση ετήσιας συνδρομής και απαλλαγή από το τέλος ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος λόγω συνταξιοδότησης ή μετάβασης στο εξωτερικό για σκοπούς μόνιμης διαμονής ή ανεργίας
  5. Έντυπο Υποβολής Επικαιροποιημένων Στοιχείων Επικοινωνίας Μελών (το οποίο μπορεί να αποστέλλεται στο τηλεομοιότυπο 22730373 ή στο cyprus@etek.org.cy).
  6. Έντυπο Παραγγελίας Έγγραφης Βεβαίωσης 8Α και Έντυπο Παραγγελίας Εξουσιοδότηση Εντολέα
  7. Αίτηση για αποστολή του ενημερωτικού δελτίου του ΕΤΕΚ σε έντυπη μορφή
ELKEM
Peletico

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer