Αμοιβές Μελών

Όροι Ανάθεσης και Αμοιβές για Μηχανικούς

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 32(2)(β) του περί ΕΤΕΚ Νόμου, το Επιμελητήριο εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς που να ρυθμίζουν την αμοιβή για επαγγελματικές συμβουλές, υπηρεσίες και εργασίες που παρέχουν ή εκτελούν μέλη του Επιμελητηρίου.

 

2. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(1)(στ) των Περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών «Τα μέλη, στις σχέσεις τους με τους εντολείς τους, οφείλουν να συμφωνούν ελεύθερα την αμοιβή τους με τον εντολέα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μην υποβιβάζουν την αμοιβή τους κάτω από τα ελάχιστα όρια τα οποία θα καθορίζονται από το Επιμελητήριο με σχετικούς κανονισμούς.

 


3. Με βάση τα πιο πάνω, το ΕΤΕΚ αφού μελέτησε στοιχεία και πληροφορίες από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, κατέθεσε Έκθεση στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων με στόχο να ενισχυθεί η προσπάθειά του για νομοθετική ρύθμιση του θέματος «Όροι Ανάθεσης και Αμοιβές για Κατασκευαστικά Έργα».

 


4. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων κατέθεσε το Νοέμβριο του 2003 Κανονισμούς σε σχέση με το πιο πάνω θέμα στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο που ακόμα εκκρεμεί.

 


5. Στους Κανονισμοί που προωθεί το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων:

(1) Περιλαμβάνονται τα εξής κεφάλαια:

 • Ανάθεση Μελέτης /Επίβλεψης Κατασκευαστικού Έργου σε Μελετητικό Γραφείο.
 • Ανάθεση Αρχιτεκτονικής Μελέτης /Επίβλεψης Κατασκευαστικού Έργου
 • Ανάθεση Στατικής/ Αντισεισμικής Μελέτης /Επίβλεψης Κατασκευαστικού Έργου
 • Ανάθεση Μηχανολογικής Μελέτης /Επίβλεψης Κατασκευαστικού Έργου
 • Ανάθεση Ηλεκτρολογικής Μελέτης /Επίβλεψης Κατασκευαστικού Έργου

(2) Καταγράφονται οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των Μελετητών και των Πελατών τους.

(3) Η ανάθεση του Έργου γίνεται σε Μελετητικό Γραφείο με τρόπο που:

 • Να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις αναθέσεων
 • Να ενδυναμώνει και ενισχύει τη φιλοσοφία ύπαρξης Γραφείου το οποίο αναλαμβάνει ολοκληρωμένα ένα Έργο
 • Να συνάδει με την Κυπριακή πρακτική αλλά και την Ευρωπαϊκή Πρακτική σε ότι αφορά αναθέσεις μελετών Έργων

(4) Η Αμοιβή για την Ανάθεση του Έργου (πέραν της αμοιβής των Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων) παρουσιάζεται σε καμπύλες ανά Κατηγόρια Έργου σε ένα διάγραμμα.

(5) Η Αμοιβή για κάθε Μελέτη/ Επίβλεψη (Αρχιτεκτονικής, Στατικής/ Αντισεισμικής, Μηχανολογικής Μηχανικής και Ηλεκτρολογικής Μηχανικής) παρουσιάζεται σε ξεχωριστές καμπύλες ανά Κατηγορία Έργου.

(6) Απαιτείται όπως υπογράφεται Συμφωνία Ανάθεσης στην οποία περιγράφονται επακριβώς οι προσφερόμενες Υπηρεσίες με στόχο την επιτυχή λειτουργία και ολοκλήρωση του Έργου.

 


6. Όταν οι Κανονισμοί ψηφισθούν σε Νόμο, το ΕΤΕΚ προτίθεται να ετοιμάσει ολοκληρωμένη έκδοση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Συμφωνία για την Ανάθεση Μελέτης και Επίβλεψης Κατασκευαστικού Έργου μεταξύ Πελάτη και Μελετητικού Γραφείου.
 • Συμφωνία για την Ανάθεση Μελέτης και Επίβλεψης Κατασκευαστικού Έργου μεταξύ Πελάτη ή Μελετητικού Γραφείου και Σύμβουλου Μελετητή
 • Επεξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας των εγγράφων
 • Τους Κανονισμούς που θα ψηφισθούν. 
Modecsoft
knauf

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer