Ταμείο Σύνταξης Μελών ΕΤΕΚ

Σχέδιο Ταμείου Σύνταξης Μελών ΕΤΕΚΥποχρεωτικότητα Ταμείου
1. Γιατί το Ταμείο Σύνταξης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ, εξαιρουμένων των μελών που κατέχουν συντάξιμη θέση στην υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σ’ οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης ή άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου;

Το σχέδιο συνταξιοδοτικών παροχών για τα μέλη του ΕΤΕΚ θα είναι σχέδιο καθορισμένου ωφελήματος με στόχο τη προσφορά συντάξεων για τα μέλη και τα εξαρτώμενα τους και θα λειτουργεί στη βάση της αλληλεγγύης. Για ένα τέτοιο ταμείο η υποχρεωτικότητα επιβάλλεται για εξασφάλιση της βιωσιμότητας του σχεδίου. Ταμεία καθορισμένης εισφοράς μπορούν να λειτουργούν σε εθελοντική βάση λόγω του ότι οι εισφορές και τα ωφελήματα των μελών δεν έχουν αλληλεπίδραση και δεν είναι ευθέως ανάλογα.
Σημειώνεται ότι το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ έχει αποφασίσει την κατάργηση της πρόνοιας που αφορά την σύνδεση της υποχρέωσης των μελών για καταβολή εισφορών με την έκδοση της ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

 


Συμμετοχή Δημοσίων Υπαλλήλων στο Ταμείο
2. Για ποιούς λόγους οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και τα άτομα τα οποία καλύπτονται από άλλα Ταμεία Σύνταξης δεν περιλήφθηκαν στο Ταμείο Σύνταξης του ΕΤΕΚ; Μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά στο ταμείο;

Οι υπάλληλοι του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν εξαιρεθεί από το σχέδιο για την επαρκή συνταξιοδοτική κάλυψη που ήδη έχουν. Ως κρατικοί υπάλληλοι επιπρόσθετα από τη σύνταξη που λαμβάνουν από το Τ.Κ.Α. λαμβάνουν σύνταξη από το Κράτος (ως εργοδότης). Η κάλυψη αυτή είναι υψηλή και οποιαδήποτε επιπλέον συνταξιοδοτική προστασία θεωρείται υπερκάλυψη. Συγκεκριμένα, από το Κρατικό Ταμείο Σύνταξης τους και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λαμβάνουν συντάξεις που αναπληρώνουν πέραν του 70% του τελευταίου τους μισθού.
Η πιθανότητα συμπερίληψης των Κρατικών Υπαλλήλων εξετάστηκε από τους Αναλογιστές στο στάδιο του σχεδιασμού του Ταμείου. Βάση του σεναρίου αυτού, η εισφορά που υπολογίστηκε ήταν υψηλότερη από τα €171. Ο λόγος είναι ότι οι Κρατικοί Υπάλληλοι είναι ηλικιακά μεγαλύτερη κατηγορία μελών σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη του ΕΤΕΚ και έτσι ο μέσος αριθμός των εισφορών τους μέχρι την αφυπηρέτηση θα είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο αριθμό εισφορών των υπολοίπων μελών.
Η πιθανότητα όμως προαιρετικής συμπερίληψης τους θα είναι εις βάρος του ταμείου και των άλλων μελών του ΕΤΕΚ λόγω του ότι πιθανόν να προσελκύσει μεγάλα σε ηλικία άτομα ή άτομα με ιατρικά προβλήματα.


Ύψός Εισφοράς, μέσος μισθός στον οποίο βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη, ποσοστιαία επιθυμητή εισφορά
3. Οι νέοι Μηχανικοί και αρκετοί από τους μεγαλύτερους, ιδιαίτερα με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, δεν έχουν τη δυνατότητα για καταβολή ποσού εισφοράς ύψους €171 το μήνα όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός για το ταμείο. Πως έχει καθοριστεί ο μέσος μηνιαίος μισθός των Μηχανικών ως ποσό της τάξης των €3000; Από που έχουν παρθεί τα στοιχεία;

Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς είχε προκύψει από την αναλογιστική μελέτη η οποία είχε στηριχθεί στις απαντήσεις / εισηγήσεις των μελών σε σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο αφορούσε μεταξύ άλλων πληροφόρηση για τα εισοδήματα τους (μηνιαίο μισθό) και για το ύψος της σύνταξης που θα ήθελαν να λαμβάνουν. Η πληροφόρηση για το ύψος του μηνιαίου μισθού από το ερωτηματολόγιο λήφθηκε εν μέρει υπόψη αλλά δεν θεωρήθηκε ως η μόνη πηγή για το επίπεδο των μισθών.
Πληροφόρηση σχετικά με τους μισθούς των επαγγελματών που εντάσσονται στο ΕΤΕΚ είχε παρθεί και από την Στατιστική Υπηρεσία (Υπουργείο Οικονομικών) την οποία μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf
Σημειώνεται επίσης ότι οι δύο κυριότερες πηγές πληροφόρησης για το επίπεδο των μισθών έδωσαν τα ίδια αποτελέσματα.


Κλιμακωτή Εισφορά ή επιλογή ύψους εισφοράς
4. Γιατί να μην παρέχεται η δυνατότητα κλιμακωτής εισφοράς στο ταμείο με βάση το εισόδημα ή τις δυνατότητες του κάθε μέλους;

Καταρχήν σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει των απόψεων των μελών που έχουν ακουστεί ιδιαίτερα κατά τις επαρχιακές παρουσιάσεις, και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και με την οικονομική κρίση, το θέμα του ύψους της εισφοράς έχει τεθεί εκ νέου ενώπιον του Αναλογιστή και στη συνέχεια του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ για σκοπούς λήψης απόφασης.
Το Γενικό Συμβούλιο με βάση τις διαπιστώσεις και την ανάλυση που έχει γίνει από τον Αναλογιστή, έχει αποφασίσει την τροποποίηση του Ταμείου Σύνταξης ώστε αυτό να βασίζεται σε κλιμακωτή εισφορά βάσει ηλικίας η οποία να εξασφαλίζει ωφέλημα ίσο με αυτό που εξασφαλίζεται από σταθερή εισφορά ύψους €80.


Χειρισμός ανέργων
5. Μπορούν τα άνεργα μέλη να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς;

Βάση των προτεινόμενων Κανονισμών για την ίδρυση του Ταμείου για να είναι κάποιος μέλος στο Ταμείο θα πρέπει να ασκεί το επάγγελμα. Εφόσον αυτό δεν ισχύει π.χ. σε περιπτώσεις ανεργίας τότε το μέλος απαλλάσσεται από την υποχρέωση για καταβολή εισφοράς για το συγκεκριμένο διάστημα. Η περίοδος αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη ούτε στον υπολογισμό των ωφελημάτων. Σημειώνεται ότι για να θεωρείται κάποιος άνεργος θα πρέπει να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από το ΤΚΑ.
Οι κανονισμοί του Ταμείου θα μελετηθούν και εάν κρίνετε αναγκαίο θα προστεθούν επιπλέον διευκρινήσεις.

 


Εκχώρηση ιδιωτικών ασφαλιστικών συμβολαίων

6. Υπάρχει η δυνατότητα εκχώρησης ιδιωτικών ασφαλιστικών συμβολαίων;

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια στους προτεινόμενους Κανονισμούς.
Η εκχώρηση θα μπορεί να ληφθεί υπόψη μόνο σε περίπτωση εξαγοράς επιπλέον ετών (εάν αυτό συμπεριληφθεί στους Κανονισμούς).
Η πιθανότητα εκχώρησης ιδιωτικών ασφαλιστικών συμβολαίων για αύξηση του ποσού της σύνταξης δεν μπορεί να γίνει λόγω του ότι το ωφέλημα εξαρτάται από τις μηνιαίες εισφορές του μέλους και μόνο.
Το θέμα θα τεθεί ενώπιον των αρμοδίων σωμάτων του ΕΤΕΚ.

 

Διασφάλιση απόδοσης, χρηστής διαχείρισης του Ταμείου
7. Με ποιους μηχανισμούς διασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση του Ταμείου;
Το ισχύον νομικό πλαίσιο έχει βελτιωθεί σημαντικά από το 2006 και μετέπειτα, ειδικά μετά από την υποχρεωτική υιοθέτηση οδηγιών της ΕΕ. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο εξελίσσεται σημαντικά με την πρόσφατη συμπερίληψη επιπλέον κανονισμών που αφορούν την εντιμότητα, τα προσόντα και την εμπειρία των μελών Διαχειριστικών Επιτροπών καθώς επίσης και του επενδυτικού πλαισίου συνετής διαχείρισης των Ταμείων αυτών.
Σχετικά είναι ο Νόμος 146(Ι) του 2006 και οι Οδηγίες 1 και 2 του 2010ι.
Επιπρόσθετα το Γενικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει την περίληψη πρόνοιας στους Κανονισμούς που να διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των επαρχιών στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου με τουλάχιστον ένα μέλος, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

 


Απόδοση Ταμείου ΕΤΕΚ σε σχέση με απόδοση ΤΚΑ
8. Θεωρώ πως εάν η μηνιαία εισφορά προς το Ταμείο Συντάξεων που θα ιδρύσει το ΕΤΕΚ, καταβαλλόταν προς το ΤΚΑ θα είχε καλύτερη απόδοση και θα επωφελούμουν υψηλότερης μηνιαίας σύνταξης. Γιατί να θέλω τότε να συμμετάσχω στο Ταμείο Συντάξεων που θα ιδρύσει το ΕΤΕΚ;

Καταρχήν η σύγκριση αυτή δεν υπολογίζει όλα τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας, αφού κάποιος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι με βάση αναλογιστική μελέτη που έγινε πρόσφατα στηριζόμενη πάνω σε σημερινά δεδομένα, το ΤΚΑ είναι βιώσιμο περίπου μέχρι το 2050. Συνεπώς η απόδοση του θα πρέπει να διαφοροποιηθεί σημαντικά ώστε να καταστεί βιώσιμο. Σημειώνεται επίσης ότι για σκοπούς υπολογισμού της πραγματικής απόδοσης του ΤΚΑ θα πρέπει να αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδότη σε περίπτωση μισθωτών υπαλλήλων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι εισφορές στο ΤΚΑ έχουν αυξηθεί πρόσφατα και θα αυξάνονται κάθε 5 χρόνια μέχρι το 2039. Επισημαίνεται ότι η εισφορά μισθωτού προσώπου θα αυξάνεται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα κάθε 5 χρόνια. Συνολικά η εισφορά στο ΤΚΑ θα αυξηθεί σταδιακά κατά 7.8 ποσοστιαίες μονάδες.
Τα πιο πάνω ενισχύονται και από την αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 41 του 2003 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των επαγγελματικών ταμείων, «από τη στιγμή που τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υφίστανται συνεχώς πιέσεις, οι επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές θα αποτελούν στο μέλλον όλο και περισσότερο το συμπλήρωμα τους. Για το λόγο αυτό οι επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές θα πρέπει να αναπτυχθούν, χωρίς ωστόσο να τίθεται υπό αμφισβήτηση η σημασία των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά την ασφάλεια, βιωσιμότητα, και αποτελεσματικότητα της κοινωνικής προστασίας, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει ένα αποδεκτό βιοτικό επίπεδο κατά το γήρας και να αποτελεί συνεπώς το επίκεντρο του στόχου της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου».
Σημειώνεται επίσης ότι το Ταμείο Σύνταξης του ΕΤΕΚ δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει το ΤΚΑ αλλά να συμπληρώσει τα ωφελήματα του.

 


9. Ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες του ΕΤΕΚ σε σχέση με το θέμα;
Σε συνέχεια των πιο πάνω, και αφού ετοιμαστεί το νέο κείμενο του νομοσχεδίου και των κανονισμών, το Επιμελητήριο θα προχωρήσει στη διευθέτηση διευρυμένης συνάντησης με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών οργανώσεων με στόχο την παρουσίαση των προνοιών του τροποποιημένου Σχεδίου αλλά και την κατάθεση από τους εκπροσώπους των οργανώσεων απόψεων, εισηγήσεων και παρατηρήσεων επί αυτού. Ακολούθως, το Επιμελητήριο θα προχωρήσει σε νέα εκστρατεία ενημέρωσης των μελών του μέσω του ενημερωτικού του δελτίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και αξιοποιώντας περαιτέρω την ιστοσελίδα του. Επίσης το ΕΤΕΚ θα προχωρήσει στη διοργάνωση νέας σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλες τις επαρχίες ώστε να παρουσιαστούν τα ευρήματα της εργασίας που έχει γίνει, να δοθεί η δυνατότητα όπως απαντηθούν οι ανησυχίες που έχουν κατατεθεί και να παρουσιαστούν οι τροποποιημένες πρόνοιες του Ταμείου.
Ακολούθως το θέμα να επανέλθει στο Γενικό Συμβούλιο για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προαναφερόμενης προσπάθειας αλλά και της σχετικής εκστρατείας ενημέρωσης και για λήψη σχετικής απόφασης σε σχέση με τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.

AnAD
AGC

  

Copyright © ETEK 2020 All Rights Reserved

Disclaimer