Δημοσίευση

Έγγραφο ΤΠΟ ημερ. 21.12.2020 με θέμα ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ e-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ κλπ

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως μετά από διαβούλευση με το ΕΤΕΚ έχει προχωρήσει στην έκδοση Γενικών οδηγιών και διευκρινίσεων σε σχέση με τη νέα Πολιτική αδειοδότησης και την e-υποβολή. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις εξής θεματικές:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Β. ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Α3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡ. 2/2020

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΤΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡ. 2/2020

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Συναφώς έχει ετοιμαστεί και δημοσιεύεται σχετικό πρότυπο για σκοπούς εμβαδογραμμάτων σε σχέση με την Εντολή με αρ. 2/2020.