Πρότυπο Συμβόλαιο Μελετητικών Υπηρεσιών & Έντυπα Επιθεώρησης Κτηρίων

Πρότυπο Συμβόλαιο Μελετητικών Υπηρεσιών

Το ΕΤΕΚ, αντιλαμβανόμενο την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας πρότυπης σύμβασης μελετητικών υπηρεσιών, προχώρησε στην ετοιμασία Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή.

Η ετοιμασία της Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας και πληρότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από μελετητές, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην επί ίσοις όροις δραστηριοποίηση των επαγγελματιών μελετητών, αλλά και στην ύπαρξη σημείου αναφοράς για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι μελετητές, έτσι ώστε ο εντολέας να δύναται να πάρει μία πληροφορημένη απόφαση ανάθεσης.

Η πρότυπη Σύμβαση Προσφοράς Υπηρεσιών, η οποία ουσιαστικά είναι η σύμβαση του Μελετητικού Γραφείου με τον Πελάτη και η οποία περιλαμβάνει όλο το πακέτο των παρεχόμενων μελετητικών υπηρεσιών αποτελείται από

(α) τo έγγραφο της Σύμβασης Προσφοράς Υπηρεσιών Μελετητικού Γραφείου/Πελάτη

(β) τα παραρτήματα Α-Δ τα οποία αφορούν τις Βασικές Υπηρεσίες Μελέτης και Επίβλεψης

(γ) τη Συμφωνία Αμοιβής και Συναφή Θέματα παράρτημα E και

(δ) την παροχή Επιπρόσθετων Υπηρεσιών παράρτημα Ζ

Επικουρικά και για σκοπούς πληρότητας έχει ετοιμαστεί πρότυπη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Μελετητή η οποία είναι η σύμβαση μεταξύ Μελετητικού Γραφείου και Μεμονωμένου Μελετητή  στην περίπτωση όπου το Μελετητικό Γραφείο έχει αναλάβει όλο το πακέτο των υπηρεσιών και προτίθεται να αναθέσει κάποια από τις μελέτες σε μεμονωμένο μελετητή.

Η σύμβαση μεταξύ Μελετητικού Γραφείου και Μεμονωμένου Μελετητή αποτελείται από

(i) την ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

(ii) τη Συμφωνία Αμοιβής και Συναφή Θέματα [Παράρτημα 1]

(iii) τις Βασικές Υπηρεσίες Μελέτης και Επίβλεψης του Συμβούλου [Παράρτημα 2]

(iv) τυχόν Επιπρόσθετες Υπηρεσίες [Παράρτημα 3]

(v) ειδικό χώρο για κατάλληλο απόσπασμα της Σύμβασης Προσφοράς Υπηρεσιών (Πελάτης – Γραφείο) [Παράρτημα 4]

Το ΕΤΕΚ προτίθεται να προχωρήσει στην φιλοτέχνηση της Πρότυπης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελετητή και στη διάθεση της έναντι συμβολικού αντιτίμου μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος (e – shop του).

Έντυπα Επιθεώρησης Κτηρίων

Έντυπο Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.):

Το Έντυπο Γενικής Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων (Ε.Γ.Ο.Ε.Κ.) έχει διαμορφωθεί ώστε να περιλαμβάνει τους πλείστους οπτικούς ελέγχους για την κτηριακή υποδομή και την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση μιας οικοδομής, με σκοπό τη διασφάλιση των ελάχιστων βασικών απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας στους χρήστες της οικοδομής και στο δημόσιο.

Συγκεκριμένα, στο έντυπο Ε.Γ.Ο.Ε.Κ. περιλαμβάνονται κατευθυντήριες γραμμές για την επιθεώρηση των ακόλουθων στοιχείων/εγκαταστάσεων σε μια οικοδομή:

  • Επιθεώρηση αρχιτεκτονικών και άλλων μη φέροντων στοιχείων της οικοδομής
  • Επιθεώρηση φέροντων/δομικών στοιχείων της οικοδομής
  • Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
  • Επιθεώρηση Μηχανολογικής Εγκατάστασης

Σε συνέχεια των πιο πάνω, διευκρινίζεται ότι η διενέργεια οπτικών ελέγχων σε ένα κτήριο με τη χρήση του εντύπου Ε.Γ.Ο.Ε.Κ. δεν θεωρείται ότι αλλά ούτε και αποσκοπεί στο να υποκαθιστά άλλα κανονιστικά έγγραφα και νομοθεσίες που σχετίζονται με τη διενέργεια ελέγχων σε κατασκευές/εγκαταστάσεις/υποδομές που προβλέπονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικά έγγραφα.


Έντυπο Οπτικού Ελέγχου (Ε.Ο.Ε.) και Έντυπο Οπτικού Ελέγχου Σεισμικής Επάρκειας Κτηρίων (Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.)

Τα έντυπα Ε.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ. αποτελούν μέρος της Μεθοδολογίας Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια (Μάρτιος 2019) που έκδωσε το ΕΤΕΚ και δύναται να αξιοποιηθούν από μελετητές για σκοπούς διενέργειας οπτικών ελέγχων σε κτήρια σε ότι αφορά τη δομοστατική τους επάρκεια και τη διενέργεια πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων σε κτήρια, αντίστοιχα.


Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.)

Το Έντυπο Ταχείας Αποτίμησης και Οπτικού Ελέγχου Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενων Κτηρίων (Ε.Τ.Α.Υ.Κ.) δύναται να αξιοποιηθεί από μελετητές για την ετοιμασία έκθεσης αποτίμησης του φέροντος οργανισμού κτηρίων για περιπτώσεις που εμπίπτουν στην απαίτηση της παραγράφου 4.-(2)(β) των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμων και της σχετικής απαίτησης του Σχεδίου «Αναβαθμίζω-Εξοικονομώ στις Κατοικίες» και αφορούν μέχρι και διώροφες οικοδομές (συμπεριλαμβανομένης της πιλοτής). Η υπό αναφορά πρόνοια της νομοθεσίας παρατίθεται πιο κάτω, για σκοπούς εύκολης αναφοράς:

(β) Για σκοπούς αντιμετώπισης ζητημάτων που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα πριν από την ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ο ιδιοκτήτης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας του οποίου η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν από το έτος 1994 διορίζει αδειούχο μελετητή ο οποίος ετοιμάζει έκθεση αποτίμησης του φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωκώδικες αναφορικά με την κατάσταση του στατικού φορέα της οικοδομής και την υπολογιζόμενη εναπομένουσα διάρκεια ζωής της, η οποία συνοδεύεται από τυχόν συστάσεις αναφορικά με τη δομοστατική ενίσχυσή της.

Υπογραμμίζεται ότι το συγκεκριμένο έντυπο δεν εφαρμόζεται σε οικοδομές πέραν των δύο ορόφων (συμπεριλαμβανομένης και της πιλοτής), καθώς και σε περιπτώσεις οικοδομών Δημόσιας Χρήσης, ανεξάρτητα με τον αριθμό των ορόφων τους, όπου θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή των σχετικών προνοιών του Ευρωκώδικα 8: Μέρος 3 και του αντίστοιχου Εθνικού Προσαρτήματος.

Στο έντυπο περιλαμβάνεται η καταγραφή τεχνικών στοιχείων για το κτήριο, κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια οπτικών ελέγχων σε φέροντα/δομικά στοιχεία του κτηρίου καθώς και για τη διενέργεια ταχύ ελέγχου τέμνουσας βάσης, ο οποίος σχετίζεται με τη σεισμική επάρκεια του κτηρίου.

Για σκοπούς εύκολης αναφοράς, σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:

  • Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμους 2006 εώς 2020:
    «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας» σημαίνει την ανακαίνιση κτιρίου κατά την οποία υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της επιφανείας του κελύφους του κτιρίου,
  • Σύμφωνα με το Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2020 (ΚΔΠ 121/2020):
    «ανακαίνιση της επιφάνειας του κελύφους» σημαίνει την αντικατάσταση στοιχείου κτιρίου που συνιστά μέρος του κελύφους του κτιρίου