Δημοσίευση

Δημόσια Διαβούλευση – Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ. 88.020 ημερομηνίας 28.08.2019 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να επεξεργαστεί περαιτέρω και υποβάλει εκ νέου στο Συμβούλιο, για έγκριση, τις αναλυτικές προτάσεις για τρία νέα Σχέδια Στήριξης στις ακόλουθες δράσεις:

  • i) Διαχείριση Θερμοκηπιακών Φθοριούχων Αερίων.
  • ii) Μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις στους τομείς εκτός του «Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου» (Emissions Trading Systems –ETS).
  • iii) Παραγωγή βιοκαυσίμων από οργανικά απόβλητα.

Κατόπιν διερεύνησης, το Τμήμα Περιβάλλοντος εισηγείται ένα κοινό Σχέδιο Χορηγιών που περιλαμβάνει όλες τις πιο πάνω δράσεις. Ενόψει του πιο πάνω, το Τμήμα Περιβάλλοντος ετοίμασε σχετικό προσχέδιο Σχεδίου Χορηγιών με τίτλο «Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» και ανακοινώνει ότι από τις 24.08.2020 μέχρι τις 24.09.2020 θα διεξαχθεί Δημόσια Διαβούλευση επί του εν λόγω προσχεδίου.

Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24.09.2020, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο στις διευθύνσεις ηλ. ταχ., tmesimeris@environment.moa.gov.cynkythreotou@environment.moa.gov.cy mloizou@environment.moa.gov.cy.

Έντυπο_Σχολιασμού_Διαβούλευσης