Δημοσίευση

Διευκρίνιση σε σχέση με τα νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και της οικονομίας από την Υπουργό Εργασίας που παρουσιάστηκαν στις 09.01.2021

Στις 09.01.2021 η Υπουργός Εργασίας παρουσίασε τα νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και της οικονομίας, τα οποία μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=17788#flat

Σε ότι αφορά το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, το οποίο παρουσιάζεται πιο κάτω και κατά πάσα πιθανότητα θα τυγχάνει χρήσης από γραφεία συμβούλων μελετητών (αρχιτέκτονες – μηχανικοί), μετά από επαφή που έγινε με το αρμόδιο Υπουργείο διευκρινίστηκε πως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που υποχρεούνται να εφαρμόσουν τηλε-εργασία, δηλαδή εμπίπτουν στο 2.2 (ωτ)* του διατάγματος ΚΔΠ 6 του 2021 (π.χ 5 άτομα, 3 στο γραφείο και 2 σε τηλε-εργασία) είναι εντός του πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου αυτού και εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις μπορούν να αιτηθούν και να τους χορηγηθεί το επίδομα.

*(ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εργάζονται με εξ αποστάσεως εργασία και επιτρέπεται εντός του επαγγελματικού υποστατικού, η φυσική παρουσία εργαζομένων που δεν υπερβαίνει το 15% του συνολικού αριθμού εργαζομένων, με ελάχιστο αριθμό φυσικής παρουσίας τα 3 άτομα, εάν το επιθυμεί ο εργοδότης και με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τα 20 άτομα ανά επαγγελματικό υποστατικό.

 

2.    Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Δικαιούχοι είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) τα οποία δύνανται να εργαστούν μόνο με τηλεργασία ή με παράδοση κατ’ οίκον ή με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό.


Περίοδος

Μείωση Κύκλου Εργασιών

Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων

Ποσοστό Μισθολογικής Επιδότησης

 

 

 

 

 

 

Ιανουάριος 2021

 

 

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 30% - 40%   

 

45% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

 

 

 

 

 

 

 

60%

 

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 40% - 65%   

 

65% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

 

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 65% - 80%

75% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

 

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%

97% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

 

Προς στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 3 πρόσωπα θα επιδοτούνται και οι 3 εργοδοτούμενοι.

Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.

Δικαιούχοι θα είναι μόνο πρόσωπα τους οποίους οι σκοποί θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

      Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.

 

Σε ότι αφορά το Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων το οποίο παρουσιάζεται πιο κάτω  και το οποίο και αυτό μπορεί να τύχει χρήσης από μελετητικά γραφεία εφαρμόζεται το 1.11.

6.    Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων

Η αίτηση για το εν λόγω Ειδικό Επίδομα υποβάλλεται από αυτοτελώς εργαζομένους:

          i.       οι οποίοι δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και

          ii.        οι οποίοι είναι εργοδότες και απασχολούν μέχρι δύο (2) εργοδοτούμενους και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια από τις ακόλουθες επαγγελματικές κατηγορίες:

Α/Α

Περιγραφή Επαγγέλματος

 1.  

Φωτογράφοι

 1.  

Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων Ενοικίασης

 1.  

Συνοδοί και ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών (π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες κ.λπ.)

 1.  

Οδηγοί ταξί

 1.  

Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων

 1.  

Πλανόδιοι πωλητές τροφίμων

 1.  

Πλανόδιοι πωλητές εκτός τροφίμων (δεν περιλαμβάνονται πλανόδιοι λαχειοπώλες)

 1.  

Αυτοτελώς Εργαζόμενοι στα Ξενοδοχεία

 1.  

Αυτοτελώς Εργαζόμενοι των οποίων οι επιχειρήσεις τίθενται σε υποχρεωτική, πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα εν ισχύ εντός της υπό αναφορά περιόδου (1η ως 31η Ιανουαρίου 2021) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

 1. 10.  

Αυτοτελώς εργαζόμενοι των οποίων η επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για οποιαδήποτε περίοδο εντός Ιανουαρίου 2021, αλλά δραστηριοποιείται σε παρεμφερείς οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. παράδοση κατ’ οίκον από εστιατόριο) - Αναγκαία Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή

 1. 11.  

Αυτοτελώς Εργαζόμενοι των οποίων η επιχείρηση έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας - Αναγκαία Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή

και iii. εφόσον έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40%, ή του 80% για όσους ασκούν οικονομική δραστηριότητα που εμπίπτει στο σημείο (11) πιο πάνω, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021  μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 ή από τη 10η μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που δεν απασχολούνταν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της 1ης Ιανουαρίου 2021 μη λαμβανομένης υπ’ όψη οποιασδήποτε μείωσης του κύκλου εργασιών για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Νοείται ότι για τους αυτοτελώς εργαζόμενους που εντάσσονται στην κατηγορία (10) πιο πάνω, η μείωση του κύκλου εργασιών θα αφορά την περίοδο κατά την οποία σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας τελούσαν υπό υποχρεωτική αναστολή για την περίοδο Ιανουαρίου 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 και μεγαλύτερο των €900, αν αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.