Δημοσίευση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΚ 01/21: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο του ΕΤΕΚ

Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, με σχετική του απόφαση, καθόρισε τις προτεραιότητες και τις θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν το Επιμελητήριο κατά την τρέχουσα θητεία του Γενικού Συμβουλίου 2020 - 2023. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ζητείται και η δική σας συμβολή στο έργο του Επιμελητηρίου μέσα από Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας ή και με όποιο άλλο τρόπο επιλεγεί για την καλύτερη δυνατή προώθηση ενός θέματος.

Νοείται πως τα μέλη που θα επιλεγούν να συμμετέχουν θα επιδεικνύουν την απαραίτητη αφοσίωση στους στόχους που έχουν τεθεί και θα είναι διατεθειμένα να αφιερώνουν τον αναγκαίο χρόνο τόσο για τη μελέτη επιστημονικών θεμάτων όσο και για την παρουσίαση/προβολή τους. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση των θεματικών ενοτήτων αντανακλά τους ευρύτερους στόχους και επιδιώξεις του Επιμελητηρίου για την τριετία 2020-2023, χωρίς να είναι εξαντλητικές.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως το Επιμελητήριο αναμένεται να απασχολήσουν κατά την τριετία αυτή και άλλα θέματα τα οποία δυνατόν να τύχουν χειρισμού μέσω της δημιουργίας ειδικών ad-hoc επιτροπών και ομάδων εργασίας ή όπως αλλιώς κριθεί σκόπιμο από τα αρμόδια σώματα του Επιμελητηρίου. Η συμμετοχή των μελών  σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, ως γενική αρχή, αποζημιώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει των σχετικών αποφάσεων και του έργου που παράγεται. Προς το σκοπό αυτό καλούμε τα μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυμούν να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους, για πρόσθετες θεματικές ενότητες, να το κάνουν στο σχετικό χώρο του παρόντος, προκειμένου οι εισηγήσεις αυτές να αξιολογηθούν.

Ενόψει των πιο πάνω, καλείστε όπως συμπληρώσετε την αίτηση με τα στοιχεία σας, με προθεσμία υποβολής τις 8/2/21, δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σε ανάλογη δράση/θεματική ενότητα.

Για σκοπούς πιο αποτελεσματικής λειτουργίας και επιλογής, οι Δηλώσεις σας θα πρέπει να περιορίζονται το μέγιστο σε 3 (τρεις) δράσεις/θεματικές ενότητες.

Η εγκύκλιος

4 Ιανουαρίου 2021