Δημοσίευση

Κυπριακή Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στον Τομέα των Κατασκευών (ΠΕΤΕΚΚ)

Το ΕΤΕΚ έχει προχωρήσει στη συγκρότηση της «Κυπριακής Πλατφόρμας για την Έρευνα και Τεχνολογία στον Τομέα των Κατασκευών» με στόχο την προετοιμασία της Κυπριακής Συμμετοχής στην ομόλογη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα με την επωνυμία European Construction Technology Platform (ECTP).

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, το ΕΤΕΚ έχει καλέσει, μέσω δημόσιας πρόσκλησης, όλους τους αρμόδιους φορείς όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Πλατφόρμα.
Επίσης, διοργανώθηκε στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, στις 18 Οκτωβρίου 2006, Ημερίδα Συγκρότησης της ΠΕΤΕΚΚ.
Βάσει των δηλώσεων ενδιαφέροντος που έχουν υποβληθεί μέσω σχετικών Ερωτηματολογίων Ερευνητικών Ενδιαφερόντων και Εταιρικών Χαρακτηριστικών για συμμετοχή στο έργο της πλατφόρμας η Οργανωτική Επιτροπή ΠΕΤΕΚΚ έχει προχωρήσει στον καταρτισμό ομάδων εργασίας στους τομείς που αναγράφονται πιο κάτω:

 • Πολιτιστική κληρονομιά
 • Πολεοδομικός σχεδιασμός
 • Τεχνολογία κατασκευών
 • Πρότυπα
 • Υλικά
 • Ενέργεια
 • Υποδομές


Η πρώτη συνάντηση των Ομάδων Εργασίας, πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2007. Κατά τη συνάντηση τα μέλη των Ομάδων Εργασίας ενημερώθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί και ακολούθως οι Ομάδες Εργασίας πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΤΕΚΚ

 • 18 Οκτωβρίου 2006: Ημερίδα Συγκρότησης Κυπριακής Πλατφόρμας

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Ερωτηματολόγιο Ερευνητικών Ενδιαφερόντων

Ερωτηματολόγιο Εταιρικών Χαρακτηριστικών

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΕΚ 

 • Νοέμβριος 2006 – Μάρτιος 2007: Αξιολόγηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο της Πλατφόρμας από την Οργανωτική Επιτροπή και καταρτισμός Ομάδων Εργασίας.
 • 22 Μαίου 2007: Παρουσία σε εκδήλωση της Ελληνικής Πλατφόρμας στην Αθήνα
 • 2 Ιουνίου 2007: Εναρκτήρια Συνάντηση Ομάδων Εργασίας.
 • Σεπτέμβριος 2007: Τελευταία ημερομηνίας υποβολής έργου των ομάδων εργασίας.
 • Σεπτέμβριος 2007: Αξιολόγηση έργου ομάδων εργασίας από Οργανωτική Επιτροπή.
 • Τέλη Σεπτεμβρίου 2007: Διοργάνωση Ημερίδας/ Εργαστηρίου

- Ερευνητικών Ενδιαφερόντων
- Όραμα Κυπριακής Πλατφόρμας
- Έγκριση έργου Ομάδων Εργασίας από Ολομέλεια Πλατφόρμας.

 • Αρχές Οκτωβρίου 2007: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ημερίδας/ εργαστηρίου και ετοιμασία τελικού εγγράφου για το «Όραμα ΠΕΤΕΚΚ»
 • Τέλη Οκτωβρίου 2007: Εκδήλωση με θέμα Ημέρες Ελλάδος – Κύπρου στην Αθήνα σε συνεργασία με την Ελληνική Πλατφόρμα.

Δράση Ομάδων Εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΤΕΚ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cyprus@etek.org.cy