Δημοσίευση

Νεώτερο Διάταγμα ΚΔΠ 21 του 2021 (Καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση εξάπλωσης COVID-19) ημερ. 20.01.2021

Δημοσιεύθηκε το διάταγμα ΚΔΠ 21 του 2021 (Καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση εξάπλωσης COVID-19) ημερ. 20.01.2021 στο οποίο τροποποιείται ο μέγιστος αριθμός φυσικής παρουσίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.  Η προηγούμενη ρύθμιση αντικαθιστάται με αυτή  «(ωτ) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών, εργάζονται με εξ΄ αποστάσεως εργασία και επιτρέπεται εντός του επαγγελματικού υποστατικού, η φυσική παρουσία εργαζομένων που δεν υπερβαίνει το 25% του συνολικού αριθμού εργαζομένων, με ελάχιστο αριθμό φυσικής παρουσίας τα 5 άτομα, εάν το επιθυμεί ο εργοδότης και με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τα 25 άτομα ανά επαγγελματικό υποστατικό..».

 

Το διάταγμα ΚΔΠ 21 του 2021 μπορείτε να το βρείτε εδώ