Δημοσίευση

Οι προτάσεις του ΕΤΕΚ για ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας

Με εμπεριστατωμένες προτάσεις συμμετείχε το ΕΤΕΚ, στις 10 Μαρτίου 2021, στην ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με θέμα την αναδιαμόρφωση και τόνωση της αναπτυξιακής δραστηριότητας της κυπριακής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΤΕΚ έχει υποβάλει σχετικό υπόμνημα. Οι προτάσεις του ΕΤΕΚ είναι δομημένες ως εξής:

  • -Στην ενότητα Α καταγράφονται προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ενθάρρυνση ή τόνωση κυρίως της ιδιωτικής πρωτοβουλίας του κατασκευαστικού τομέα.  
  • -Στην ενότητα Β καταγράφονται προτάσεις οι οποίες σχετίζονται με τον καλύτερο σχεδιασμό, οργάνωση και εν τέλει επίτευξη υψηλότερων ποσοστών υλοποίησης των αναπτυξιακών προϋπολογισμών του ευρύτερου δημοσίου με έμφαση στον τομέα των κατασκευών.
  • -Στην ενότητα Γ αναπτύσσονται σκέψεις για ενίσχυση / ενθάρρυνση της διοχέτευσης ρευστότητας στην αγορά από εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα.
  • -Παρόλο που αναγνωρίζεται πως το κύριο αντικείμενο της συνάντησης είναι ο τομέας των κατασκευών στην ενότητα Δ κατατίθενται εισηγήσεις σχετικά με την βιομηχανική πολιτική και την ανάπτυξη βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας και τoν πράσινο μετασχηματισμό της κυπριακής ναυτιλίας.
  • -Τέλος στην ενότητα Ε, καταγράφονται θεμελιώδεις αλλά μακροπρόθεσμοι στόχοι, η υλοποίηση των οποίων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να κατευθυνθούμε σε ένα πιο ορθολογικό και ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης.

 

Σύμφωνα και με το υπόμνημα, για το ΕΤΕΚ είναι εξαιρετικής σημασίας να αξιοποιηθούν με μελετημένο, αλλά ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο, τα περίπου 3 δις ευρώ που θα διοχετευτούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία την επόμενη πενταετία, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά και τον κατασκευαστικό τομέα. Συναφώς εξαιρετικής σημασίας είναι, επίσης, η εξεύρεση τρόπων για την αύξηση της υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του ευρύτερου δημοσίου. Ειδικά με την προοπτική που υπάρχει και των επιπρόσθετων έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν λόγω και της χρηματοδότησης τους από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης είναι επιτακτική ανάγκη η αύξηση της φέρουσας ικανότητας του Κράτους και του ευρύτερου δημοσίου για την έγκαιρο και αποτελεσματικό προγραμματισμό, ωρίμανση, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων.

Το σχετικό υπόμνημα με τίτλο "Προτάσεις ΕΤΕΚ: Σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με θέμα την αναδιαμόρφωση και τόνωση της οικονομίας με επίκεντρο την κατασκευαστική δραστηριότητα" ημερ. 08.03.2021 μπορείτε να το βρείτε εδώ.