Δημοσίευση

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας: Επικαιροποίηση Υδρογραφικής Βάσης Δεδομένων και σχετικών ναυτικών εκδόσεων

To ETEK ενημερώνει τα μέλη του ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), το οποίο σύμφωνα με το Νόμο 96(Ι)2014 έχει αναλάβει και το ρόλο Υδρογραφικής Υπηρεσίας έχει ετοιμάσει σειρά εντύπων για την οργάνωση των πληροφοριών που απαιτούνται για την ορθή ενημέρωση της Υδρογραφικής Βάσης Δεδομένων και άλλων σχετικών ναυτικών εκδόσεων.

 

Η σχετική επιστολή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας