Δημοσίευση

CEN /CENELEC - August 2021_ Notification Procedure 1025/2012

Γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN / CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων.


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά την πληροφόρηση σε θέματα τεχνικών προτύπων, μπορείτε, αφού μελετήσετε τους τίτλους: α) να ζητήσετε όπως λάβετε ηλεκτρονικά ολόκληρο το κείμενο του προσχεδίου εθνικού προτύπου, εάν αυτό είναι διαθέσιμο, β) να συμμετάσχετε στις συναντήσεις της τεχνικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης που ετοιμάζει το προσχέδιο προτύπου και γ) να υποβάλετε εισήγηση στον CYS, να αρχίσει τυποποιητική εργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το θέμα της γνωστοποίησης, εάν φυσικά πιστεύετε ότι το εν λόγω εθνικό πρότυπο θα επηρεάσει την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών ή την κυπριακή βιομηχανία και οικονομία.

Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί καμία ανταπόκριση, ο CYS δεν θα φέρει ένσταση στην προώθηση των υπό αναφορά εθνικών προτύπων.
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Κώστα Αναξαγόρα 30, 3ος Όροφος
2014 Στρόβολος - Λευκωσία,
Τ.Θ. 16197, 2086 Λευκωσία
www.cys.org.cy