Δημοσίευση

Συνάντηση ΕΤΕΚ - Γενικού Ελεγκτή για την προμήθεια μελετητικών υπηρεσιών συμβούλων αρχιτεκτόνων και μηχανικών

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 συνάντηση μεταξύ του ΕΤΕΚ και του Γενικού Ελεγκτή, δρ Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΕΤΕΚ ο πρόεδρός του Κωνσταντίνος Κωνσταντή και ο Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Ταμίας. Εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η Διευθύντρια Τεχνικού Ελέγχου, Στάλω Αριστείδου.

Θέμα της συνάντησης ήταν η βελτίωση της εγκυκλίου της ΑΑΔΣ 104 του 2017 σχετικά με την προμήθεια μελετητικών υπηρεσιών συμβούλων αρχιτεκτόνων και μηχανικών με στόχο την προαγωγή της ποιότητας των μελετητικών υπηρεσιών και της χρήσης του κριτηρίου ανάθεσης της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, έτσι ώστε να απομακρυνθούμε από την προσέγγιση των μειοδοτικών διαγωνισμών και να τύχει ικανοποιητικού χειρισμού το φαινόμενο των πολύ χαμηλών προσφορών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς αρχιτέκτονες και μηχανικούς.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι εισηγήσεις του ΕΤΕΚ για βελτίωση της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου ΑΑΔΣ 104 του  2017. Επί της αρχής τα δύο μέρη συμφωνήσαν πως οι υπηρεσίες συμβούλων μελετητών είναι καθοριστικής σημασίας και σχετίζονται με την ποιότητα, λειτουργικότητα, αισθητική και ενεργειακή απόδοση των έργων που θα κατασκευαστούν, όπως και με την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων ως προς τους παράγοντες κόστους και χρόνου. Συνεπώς είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η καταλληλότητα, πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων επαγγελματικών μελετητικών υπηρεσιών. Συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος για την εξεύρεση εκείνων των προσεγγίσεων οι οποίες θα επιτρέψουν την αύξηση της βαρύτητας του τεχνικού φακέλου (ποιοτικά κριτήρια) με σεβασμό στην αρχή της ανταποδοτικότητας (value for money), καθώς επίσης και της υλοποίησης και των άλλων εισηγήσεων που έκανε το ΕΤΕΚ.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης και ευρύτερα το θέμα της υλοποίησης οικοδομικών έργων από το δημόσιο έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως τα δημόσια έργα θα προωθούνται χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς αυξήσεις του κόστους σε σχέση με την αρχικώς προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ενώ παράλληλα θα διαπνέονται από ποιοτικά στοιχεία όπως η υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική προσέγγιση, η αειφορία, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά κοκ  συμβάλλοντας στην βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα συζητήθηκε η χρήση της διαδικασίας υλοποίησης έργων με τη μέθοδο Μελέτη-Κατασκευή και οι τρόποι βελτίωσης της διαδικασίας, εκεί όπου είναι αναγκαίο ή καταλληλότερο να χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική προσέγγιση και τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των έργων. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της αξιοποίησης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ή και διαγωνισμών ιδεών και για μικρότερης εμβέλειας έργα έτσι ώστε να προάγεται η συμμετοχικότητα και να ενθαρρύνεται και η συμμετοχή νέων αρχιτεκτόνων / μηχανικών.

Εγκύκλιος 03/21 Συνοπτικό έντυπο"Υφιστάμενη κατάσταση Παροχής Μελετητικών Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών"