Δημοσίευση

Ζητείται Ειδικός Επιστήμονας (Έρευνας)

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ ζητά να προσλάβει ειδικό επιστήμονα (έρευνας).

Επάγγελμα/ Κλάδος:

Ειδικός Επιστήμονας - Κωδικός Αίτησης: FOSS2021SS-09

Εργοδότης:

Πανεπιστήμιο Κύπρου- Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ

Τίτλος θέσης:

Ειδικός Επιστήμονας (Έρευνας)

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

Πτυχίo και/ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφή κλάδο όπως Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή Φυσική, με αντίστοιχο βαθμολογίας 2.1 ή ισάξιο.

Ο Ειδικός Επιστήμονας θα διεξάγει έρευνα μέσα στα πλαίσια των αναγκών των ερευνητικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στον τομέα της Ηλιακής Ενέργειας και συγκεκριμένα, της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας.

Επιπρόσθετα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

• Συγγραφή άρθρων και δημοσίευση αποτελεσμάτων.

• Συγγραφή ερευνητικών προτάσεων.

• Παροχή υποστήριξης στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων.

• Επίβλεψη ερευνητικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών (τελειόφοιτων).

• Υποστήριξη στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.

• Συνεισφορά στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Ωφελήματα:

Η πλήρωση της θέσης (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών, σε ωριαία βάση, με δυνατότητα ανανέωσης. Το κατώτατο όριο των ωριαίων ακαθάριστων απολαβών καθορίζεται σε €7,46 που αντιστοιχεί σε μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές €1.044,39 (με βάση τις 140 ώρες εργασίας), και θα κυμανθεί μέχρι το ανώτατο όριο των ωριαίων ακαθάριστων απολαβών σε €17,41 που αντιστοιχεί σε μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές €2.436,90 (με βάση τις 140 ώρες εργασίας), αναλόγως εμπειρίας και προσόντων καθώς επίσης και των εργασιών του έργου. Από τα προαναφερόμενα ποσά θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

Επαρχία Εργοδότησης:

Λευκωσία

Άλλες πληροφορίες:

• Προηγούμενη πείρα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

➢ Συστήματα ισχύος.

➢ Έξυπνα δίκτυα.

➢ Εφαρμογή αλγόριθμων μηχανικής μάθησης (π.χ. τεχνητά νευρωνικά δίκτυα) και συστημάτων εμπειρογνωμοσύνης στο πεδίο της ενέργειας.

➢ Εφαρμογές της τεχνολογίας της πληροφορικής στο πεδίο της ενέργειας.

• Ανάπτυξη εφαρμογών στην Python που σχετίζονται άμεσα με το πεδίο της ενέργειας.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.
  2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας, καθώς και τους βαθμούς των πτυχίων και του απολυτηρίου.
  3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακού (και μεταπτυχιακού/ών πτυχίου/ων αν υπάρχουν)
  4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο foss.vacancies@gmail.com και nicolaou.anastasia@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021.

*Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται και ο κωδικός αίτησης (FOSS2021SS-09).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Καθηγητή Γεώργιο Η. Γεωργίου, τηλ: 22- 892272 ή email: geg@ucy.ac.cy