Δημοσίευση

Δημοσιοποίηση στοιχείων για Αποφάσεις που έχει εκδώσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ

Το Επιμελητήριο για σκοπούς ενημέρωσης των Μελών του Επιμελητηρίου σε ό,τι αφορά δεοντολογικά ζητήματα που αναφύονται / παρουσιάζονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος, αποφάσισε όπως προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των καταδικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται / έχουν εκδοθεί. Τα προς δημοσίευση στοιχεία θα περιλαμβάνουν τις βασικές πτυχές της υπόθεσης, δηλαδή το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο υπήρξε καταδίκη, χωρίς όμως δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι ο κατάλογος των Αποφάσεων που ακολουθεί δεν είναι πλήρης, και θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.